Karine Blanckaert

E-mail: karine.blanckaert@chu-nantes.fr